Ervaring

————————

Integrale Sturing  bij complexe uitvoeringsprojecten (Rijkswaterstaat)

Informatie is belangrijk voor het sturen. In complexe organisaties, meerlagig en een breed spectrum van stakeholders, is het verzamelen en presenteren van informatie essentieel voor een snelle en adequate bij- en besturing van projecten. 

Welke informatie is relevant? en bij welke organisatiestijl? Hoe wordt de informatie verzameling op gezet? 

————————

Getting Projects Done (GPD)

Dit bedrijf introduceert een nieuwe lijn van software dat organisaties helpt bij effectieve en efficiënte taakuitvoering.

Getting Projects Done: 

  • is een intuïtieve planningsmethode, ondersteund door innovatieve software, die plezierig en effectief samenwerken faciliteert;
  • richt zich op alle organisaties die “het nieuwe werken” willen faciliteren;
  • sluit aan bij integraal sturen en bij netwerkorganisaties;
  • vergroot de betrokkenheid en verantwoordelijkheid op alle niveau’s;
  • vergemakkelijkt de communicatie over te bereiken doelen en de daarvoor benodigde middelen;
  • geeft real time inzicht in voortgang;

Voor meer info: gpd.today

————————

Samenwerking in de waterketen (als directeur / kwartiermaker):

Het integreren van de riooltaak van gemeenten en de waterzuivering van het waterschap, biedt voordelen in financieel, organisatorisch en duurzaamheids opzicht.

Aan de hand van benchmarks, meerwaardeonderzoek en bestuurlijke conferenties is de samenwerking met gemeenten te realiseren. Een werkorganisatie ( waterketenbedrijf )  gaat vervolgens aan de slag. Daarvoor is een juridisch kader nodig (governance structuur) en wordt  een dienstverleningsovereenkomst afgesloten. 

Het kwartiermaken omvat alle activiteiten: bestuurlijk overleg, opbouw organisatie en contractvorming.    

————————

Integraal Projectmanagement Ruimte voor de Rivier: 

(Quick scan analyse van projectwerk en coaching)

De afvoer van water uit het achterland neemt toe. Alleen door de rivieren extra ruimte voor waterberging en afvoer te geven kan overlast worden voorkomen. Er zijn ruim dertig locaties waar dit mogelijk is. Voor de realisering van dit ca. 1.3 miljard kostende programma zijn initiatiefnemers aangewezen. De projectorganisaties dienen in een kort tijdsbestek een plan van aanpak, een varianten-onderzoek en een uitvoeringsplan te maken. De randvoorwaarden op tijd, risico en geld zijn strikt en het management op sturing, strategie / inhoud en omgeving veeleisend. Rapportages en audits zijn vereist.

Op basis van de IPM aanpak worden projectgroepen doorgelicht en wordt geadviseerd over gewenste verbetering. 

Coaching op competentie en rol verankert vervolgens de verandering.     

————————

Belastingsamenwerking

Door belastingactiviteiten te bundelen in één organisatie kunnen substantiële voordelen worden behaald. De belastingactiviteiten zijn daarvoor samengevoegd in een nieuwe organisatie. De ICT is vernieuwd en de organisatie klaargestoomd om ongestoorde inning van belastingen mogelijk te maken. 

De gekozen governance-structuur (gemeenschappelijke regeling) maakt het mogelijk om eenvoudig andere partners, te laten aanhaken.             

info@devinc.nl              © Oyes-productions 2015